ค้นหารถ Mitsubishi มือสอง

ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร โดนปรับเท่าไหร่

Churai | 18 พ.ย 2565
ขับรถไม่มีใบขับขี่ หากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ มีความผิดอย่างไร ปรับเท่าไหร่

ขับรถไม่มีใบขับขี่ หากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ มีความผิดอย่างไร ปรับเท่าไหร่

ใบขับขี่คือเอกสารที่เจ้าของรถทุกคนควรพกติดตัวเสมอ เพราะหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ก็จะมีความผิด สำหรับผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร โดนปรับเท่าไหร่ ไปดูกัน

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาติขับรถมีกี่ชนิด

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาติขับรถแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน จะมี 11 ชนิด ได้แก่

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน

 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือ ใบขับขี่สากล

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น

ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร 

ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม:

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาติขับรถมีกี่ประเภท

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

 • ประเภทที่ 1 ใบขับขี่ประเภท ทุกประเภท (ท.) จะใช้สำหรับรถสาธารณะ รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ซึ่งใบขับขี่ประเภททุกประเภทนั้นสามารถใช้แทนใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคล และใบขับขี่สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

 • ประเภทที่ 2 ใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคล (บ.) จะใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล หรือรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวเลข พร้อมตัวอักษรสีดำ

ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร และขับรถไม่มีใบขับขี่ ปรับเท่าไหร่

การขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 64 ความว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีรถยนต์สาธารณะหากผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ จะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดตามมาตรา 151 ความว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 93 วรรคหนึ่งที่ว่าด้วย ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถหรือผู้ที่มีหน้าที่ขับรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน หากผู้นั้นฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใบอนุญาตขับรถ

ใบอนุญาตขับรถ

ขับรถโดยที่ใบขับขี่หมดอายุ ปรับเท่าไหร่

ผู้ใดขับรถในขณะที่ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ จะต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วไม่พกใบขับขี่ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ได้ ปรับเท่าไหร่

ขณะขับขี่รถหากไม่ได้พกใบขับขี่ หรือสิ่งที่จะแสดงหลักฐานถึงการได้รับใบอนุญาตขับขี่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

ทั้งหมดนี้คือเรื่องหากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร และขับรถไม่มีใบขับขี่ ปรับเท่าไหร่ ต่อจากนี้ไปผู้ขับรถควรตรวจสอบวันหมดอายุของใบขับขี่ และผู้ที่ขับรถยังไม่มีใบขับขี่ ควรรีบดำเนินการทำใบขับขี่ให้เรียบร้อย จะได้ไม่มีความผิดและเสียค่าปรับ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://mitsubishirakatook.com/